פנייה חדה

לחצו על העכבר כדי לשנות כיוון ואספו את הקופסאות שבדרך