חניית חזיר

משום מה אם נכנסים בגדר נפסלים. זה חזיר, זה לא אוטו